Hợp âm mi trưởng piano – E major chord – E Major Piano Chord

Hợp âm mi trưởng piano – E major chord – E Major Piano Chord là hợp âm 3 nốt gồm E – G# – B, hợp âm Mi trưởng hay E Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm mi trưởng piano […]

Read More

Hợp âm mi thứ – Em chord piano – E minor chord piano

Hợp âm mi thứ – Em chord piano – E minor chord piano là hợp âm 3 nốt gồm E – G – B, hợp âm Em – E minor chords (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm mi thứ – Em chord […]

Read More

Hợp âm Rê thăng 7 sus4 – D#7sus4 piano – D#7sus4 – D# Dominant Seventh Suspended Fourth Piano Chord

Hợp âm Rê thăng 7 sus4 – D#7sus4 piano – D#7sus4 – D# Dominant Seventh Suspended Fourth Piano Chord là hợp âm 4 nốt, hợp âm D#7sus4 thường được chơi trên đàn phím Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng 7 sus4 – D#7sus4 piano – D#7sus4 về cấu tạo hợp âm Hợp […]

Read More

Hợp âm Rê thăng dim7 – D#dim7 chord – D#dim7 piano – D# Diminished Seventh Piano Chord

Hợp âm Rê thăng dim7 – D#dim7 chord – D#dim7 piano – D# Diminished Seventh Piano Chord là hợp âm 4 nốt, hợp âm D#dim7 thường được chơi trên đàn phím Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng dim7 – D#dim7 chord về cấu tạo Hợp âm D#dim7 chord – D#dim7 piano bao […]

Read More

Hợp âm Rê thăng thứ 7 giáng 5 – D#m7(b5) chord – D# Minor Seven Flat Fifth Piano Chord

Hợp âm Rê thăng thứ 7 giáng 5 – D#m7(b5) chord – D#m7(b5) piano – D# Minor Seven Flat Fifth Piano Chord là hợp âm 4 nốt, hợp âm D#m7(b5) thường được chơi trên đàn phím Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng thứ 7 giáng 5 – D#m7(b5) chord về cấu tạo […]

Read More

Hợp âm Rê thăng thứ 6 – D#m6 piano – D# Minor Sixth Piano Chord

Hợp âm Rê thăng thứ 6 – D#m6 piano – D# Minor Sixth Piano Chord là hợp âm 4 nốt, D#m6 – D# minor sixth chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng thứ 6 – D#m6 piano về cấu tạo hợp âm Giải thích: Hợp […]

Read More

Hợp âm Rê thăng 6 – D#6 chord – D#6 piano chord – D# Sixth Piano Chord

Hợp âm Rê thăng 6 – D#6 chord – D#6 piano chord – D# Sixth Piano Chord là hợp âm 4 nốt, D#6 – D# 6th Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng 6 – D#6 chord về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Rê Thăng […]

Read More

Hợp âm Rê thăng giảm – D#(b5) chord piano – D# Major Flat Five Piano Chord

Hợp âm Rê thăng giảm – D#(b5) chord piano – D# Major Flat Five Piano Chord là hợp âm 3 nốt thường được viết như D#(b5) – D#(-5) được chơi trên bàn phím đàn Piano và cả trên đàn Organ. Hợp âm Rê thăng giảm – D#(b5) chord piano về cấu tạo D#-5: Bao gồm […]

Read More

Hợp âm rê thăng major 7 thăng 5 – D#major7 #5 piano chord – D flat major 7 sharp 5

Hợp âm rê thăng major 7 thăng 5 – D#major7 #5 piano chord – D flat major 7 sharp 5 là hợp âm viết dưới dạng D#+(major7)/ D# Major Seventh Sharp Fifth Piano Chord có nốt bậc 5 tăng nửa cung, hợp âm D#maj7#5 chord là hợp âm gồm Quãng 5 tăng + quãng 3 thứ. […]

Read More

Hợp âm Rê thăng sus2 – D#sus2 piano – D# Suspended 2 Piano Chord

Hợp âm Rê thăng sus2 – D#sus2 piano – D# Suspended 2 Piano Chord là hợp âm 3 nốt, hợp âm D#sus2– D# sus2 chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn phím Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng sus2 – D#sus2 pian về cấu tạo D#sus2: Bao gồm 3 nốt (Rê […]

Read More

Hợp âm Rê thăng sus4 – D#sus4 piano – D# suspended 4th chord piano

Hợp âm Rê thăng sus4 – D#sus4 piano – D# suspended 4th chord piano là hợp âm 3 nốt, D#sus4 – D# sus4 chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn phím Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng sus4 – D#sus4 piano về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Rê thăng treo […]

Read More

Hợp âm Rê thăng tăng – D# aug chord piano – D# augmented triad

Hợp âm Rê thăng tăng – D# aug chord piano – D# augmented triad là hợp âm 3 nốt, gồm D# – F## – A## hay được viết tinh giản dưới dạng D# – G – B, hợp âm D#aug – D#+5 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp […]

Read More

Hợp âm D#dim – D#dim – D#dim chord piano

Hợp âm D#dim – D#dim – D#dim chord piano là hợp âm 3 nốt thường được gọi là hợp âm Rê thăng dim, D#dim – D# dim chords được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm D#dim – D#dim về cấu tạo D#dim: Bao gồm 3 nốt (Rê thăng – Fa thăng – […]

Read More

Hợp âm Rê thăng thứ 7 – D#m7 piano chord – D# minor 7 chord

Hợp âm Rê thăng thứ 7 – D#m7 piano chord – D# minor 7 chord là hợp âm 4 nốt, được ký hiệu D#-7, D#m7 hay D# minor 7. Hợp âm D#m7 – D# Minor Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng thứ 7 – D#m7 […]

Read More

Hợp âm rê thăng 7 – D#7 chord – D#7 piano – D dominant 7 chord piano

Hợp âm rê thăng 7 – D#7 chord – D#7 piano – D dominant 7 chord piano là hợp âm 4 nốt được ký hiệu là D#7, hợp âm D#7 – D# Dominant Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm D#7 chord – D#7 piano về cấu tạo […]

Read More

Hợp âm rê thăng 7 trưởng – D# major 7 chord – D# major 7 piano

Hợp âm rê thăng 7 trưởng – D# major 7 chord – D# major 7 piano là hợp âm 4 nốt, thường được viết dưới ký hiệu DM7, DΔ7 hay Dmaj7. Hợp âm D#maj7 – D# major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm rê thăng 7 trưởng […]

Read More

Hợp âm Rê thăng thứ – D# minor chord – D#m chord piano

Hợp âm Rê thăng thứ – D# minor chord – D#m chord piano là hợp âm 3 nốt, được ký hiệu D#m hay D# Minor Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard. Hợp âm Rê thăng thứ – D# minor chord về cấu tạo hợp âm Giải […]

Read More

Hợp âm Rê thăng trưởng – D# chord piano – D# major – D# piano key

Hợp âm Rê thăng trưởng – D# chord piano – D# piano – D# piano key là hợp âm 3 nốt được ký hiệu là D#, D# major hay D# Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm Rê thăng trưởng – D# chord piano về […]

Read More