TOP 14 hợp âm cơ bản và đủ dùng trên piano

TOP 14 hợp âm cơ bản và đủ dùng trên piano đủ để bắt đầu chơi piano đệm hát, cũng như chơi piano cover. Và muốn chơi được piano điều đầu tiên là chúng ta phải thuần thục về các hợp âm, thế bấm các hợp âm và nhanh nhạy trong việc chuyển hợp âm. […]

Read More

Hợp âm La thăng sus4 – A#sus4 chord

Hợp âm La thăng sus4 – A#sus4 chord, A flat sus4chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Giải thích: A # sus4 là hợp âm ba nốt. A # sus4 đôi khi được viết là A # 4.Trong các hợp âm này, nốt thứ ba (nốt thứ hai trong hợp âm) […]

Read More

Hợp âm La thăng tăng 5 – A#aug chord

Hợp âm La thăng tăng 5 – A#aug chord, a flat aug chord thường được chơi trên đàn phím piano và organ keyboard. Giải thích: A # aug là hợp âm ba nốt, bạn có thể thấy các nốt được đánh dấu màu đỏ. Hợp âm cũng có thể được viết là A # +. […]

Read More

Hợp âm La thăng dim 7 – A#dim7 chord

Hợp âm La thăng dim 7 – A#dim7 chord, A#dim7  – A# dim7 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. A#dim7 bao gồm 4 nốt (La thăng – Rê giáng – Mi – Sol). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La thăng dim7. Bạn có thể thấy 4 nốt (A# – Db – E […]

Read More

Hợp âm La thăng dim – A#dim chord

Hợp âm La thăng dim – A#dim chord, A#dim – A# dim chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. A#dim: Bao gồm 3 nốt (La thăng – Rê giáng – Mi). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Thăng dim. Bạn có thể thấy 3 nốt (A# – Db – E) của hợp […]

Read More

Hợp âm La thăng thứ Major 7 – A#m Major 7 chord

Hợp âm La thăng thứ Major 7 – A#m Major 7 chord, A# Minor/Major seventh Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Thăng thứ Major 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Đô thăng – Fa – La). Dưới đây là hình ảnh của […]

Read More

Hợp âm La thăng Trưởng 7 – A# Major 7 chord

Hợp âm La thăng Trưởng 7 – A# Major 7 chord, A#maj7 – A# major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Thăng Trưởng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Rê – Fa – La). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm […]

Read More

Hợp âm La Thăng Thứ 7 – A#m7 – A# Minor 7 chord

Hợp âm La Thăng Thứ 7 – A#m7 – A# Minor 7 chord, A#m7 – A# Minor Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Thăng Thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Đô thăng – Fa – Sol thăng). Dưới đây là hình […]

Read More

Hợp âm La thăng 7 – A#7 – A#7 chord

Hợp âm La thăng 7 – A#7 – A# 7 chord, A#7 – A# Dominant Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La thăng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La thăng – Rê – Fa – Sol thăng ). Dưới đây là hình ảnh của hợp […]

Read More

Hợp âm La Thăng Thứ – A#m – A#m Chord Piano

Hợp âm La Thăng Thứ – A#m – A# Minor Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La thăng thứ là một bộ ba gồm 3 nốt (La thăng – Rê – Fa). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La thăng thứ. Bạn có thể thấy 3 nốt của […]

Read More

Hợp âm La Thăng trưởng – A# Major

Hợp âm La Thăng trưởng – A# – A# Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Thăng trưởng là một bộ ba gồm 3 nốt (La thăng – Rê – Fa). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Thăng trưởng. Bạn có thể thấy […]

Read More

Hợp âm La giáng 7 sus4 – Ab7sus4 – Ab7sus4 piano chord

Hợp âm La giáng 7 sus4 – hợp âm Ab7sus4 – Ab7sus4 piano chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng 7 sus 4: Bao gồm 4 nốt (La giáng – Rê giáng – Mi giáng – Sol giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng […]

Read More

Hợp âm La giáng dim 7 – Abdim7 – Ab dim 7 piano

Hợp âm La giáng dim 7 – hợp âm Abdim7 – Ab dim 7 piano là hợp âm thường được chơi trên đàn Piano và Organ keyboard. Abdim7 bao gồm 4 nốt (La Giáng – Si – Rê – Fa). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng giảm dim7. Bạn có thể thấy 4 nốt (Ab – B – […]

Read More

Hợp âm La giáng thứ 7 giáng 5 – Abm7b5 – Abm7b5 piano chord

Hợp âm La giáng thứ 7 giáng 5 –  hợp âm Abm7b5 – Abm7b5 piano chord thường được chơi trên đàn Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 7 giáng 5 là một hợp âm gồm 4 nốt lần lượt là (La Giáng – Đô giáng kép – Mi giáng kép – Sol giáng). Dưới đây […]

Read More

Hợp âm La giáng thứ 6 – Abm6 – Abm6 chord piano

Hợp âm La Giáng Thứ 6th – Abm6 – Ab minor sixth chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 6th  bao gồm 4 nốt (La giáng – Đô giáng kép – Mi giáng – Fa). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng Thứ 6th . Bạn có thể thấy 4 nốt (Ab – B – […]

Read More

Hợp âm La giáng 6 – Ab6 chord piano

Hợp âm La giáng 6 – Ab6 chord piano – Ab6 – Ab 6th Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng 6th là một hợp âm gồm 4 nốt (La Giáng -Đô  – Mi Giáng  – Fa ). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng 6th. Bạn có thể thấy 4 nốt (Ab – C – Eb – F) của […]

Read More

Hợp âm La giáng giảm – Ab(b5) chord – Ab Major Flat Five Piano Chord

Hợp âm La giáng giảm – Ab(b5) chord – hợp âm Ab Major Flat Five Piano Chord thường được chơi trên đàn phím Piano và organ keyboard. Ab(b5): Bao gồm 3 nốt (La Giáng – Đô – Rê). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng giảm. Bạn có thể thấy 3 nốt (Ab – […]

Read More

Hợp âm La giáng sus2 – Absus2 – Ab Suspended 2 Piano Chord

Hợp âm La giáng sus2 – Absus2 – hợp âm Ab Suspended 2 Piano Chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Absus2: Bao gồm 3 nốt (La giáng – Đô giáng giáng – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng sus2. Bạn có thể thấy 3 nốt (Ab – […]

Read More