Mong bạn dành ra 10 giây bấm vào xem quảng cáo bên dưới, để giúp chúng tôi duy trì website. Cảm ơn bạn!

Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức
Nam [Dm] mô A Di Đà [Gm] Phật, Nam [Am] mô A Di Đà [Dm] Phật

1. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây dưới mái chùa Già [Dm] Lam
Lòng yên [A7] vui chúng con chắp tay tâm [Dm] nguyện sống lục [C] hòa kết lên đài [Dm] sen
[A7] Kinh lạy [C] thầy dù phong ba bão [Dm] tố, dù vô mình che [C] lấp
[A7] Chúng con vẫn một [Dm] lòng, chúng con vẫn bền [F] lòng chúng con vẫn nguyện [Bb] lòng
Vẫn nguyện [A7] lòng giữ trọn màu [Dm] lam

2. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây nghe chuông chùa vọng [Dm] ngân
Cùng bên [A7] nhau nhất tâm cuối xin chư [Dm] Phật nương thuyền [C] từ bến mê vượt [Dm] qua
[A7] Kính lạy [C] thầy, dù nguy nan oan [Dm] khiết dù thân tâm đau [C] sót
[A7] Chúng con vẫn một [Dm] lòng, chúng con vẫn bền [F] lòng chúng con vẫn nguyện [Bb] lòng
Vẫn nguyện[A7] lòng giữ trọn niềm [Dm] tin

ĐK: Ôi uy [Gm] linh [A7] trái tim Bồ [Dm] Tát lửa kim [C] cang sáng chói từ [A7] bi [Dm]
Ôi thiêng [Gm] liêng [C] hóa thân bất [F] diệt vì chúng [Gm] sanh thoát nguyện độ [A7] đời
Tự thân tỏa [Dm] chiếu sắc hoàng [C] kim thầy [Dm] sáng soi mê [Gm] lầm
Thầy dìu [C] dắt đưa mọi [F] người [C] đến với đạo [F] vàng giác [A7] ngộ chân [Dm] tâm