Chắc chắn đây là bài kiểm tra tên các loại nhạc cụ phương Tây khó nhất mà bạn từng làm?

{“questions”:{“qcov8”:{“id”:”qcov8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/bloghocpiano.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/dan-lyre.jpg”,”imageId”:”232830″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0110\u00e2y l\u00e0 lo\u1ea1i \u0111\u00e0n g\u00ec?”,”desc”:”Gi\u1edbi Thi\u1ec7u V\u1ec1 \u0110\u00e0n Lyre (\u0110\u00e0n Lia) 16 D\u00e2y ARES\r\n\u0110\u00e0n Lyre (hay c\u00f2n g\u1ecdi l\u00e0 \u0111\u00e0n Lia) l\u00e0 m\u1ed9t nh\u1ea1c c\u1ee5 c\u00f3 t\u1eeb th\u1eddi Hy L\u1ea1p c\u1ed5 \u0111\u1ea1i. Theo th\u1ea7n tho\u1ea1i Hy L\u1ea1p, th\u1ea7n Hermes \u0111\u00e3 s\u00e1ng t\u1ea1o ra c\u00e2y \u0111\u00e0n Lyre t\u1eeb mai r\u00f9a v\u00e0 ru\u1ed9t b\u00f2, sau \u0111\u00f3 c\u00e2y […]

68 Shares
Read more in

7 Điệu thức trung cổ – Tôi sẽ rất ấn tượng nếu bạn xác định đúng tất cả các thang âm trung cổ này?

{“questions”:{“qcov8”:{“id”:”qcov8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/bloghocpiano.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/dieu-thuc-aeolian.jpg”,”imageId”:”232802″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”\u0110i\u1ec7u th\u1ee9c n\u00e0y b\u1eaft \u0111\u1ea7u b\u1eb1ng ch\u1eef c\u00e1i A?”,”desc”:”\u0110i\u1ec7u th\u1ee9c Aeolian b\u1eaft \u0111\u1ea7u t\u1eeb C – D – bE – F – G – bA – bB – C, trong \u0111\u00f3 c\u00f3 b\u1eadc III, VI, VII \u0111\u1ec1u gi\u00e1ng. C\u00f4ng th\u1ee9c: M\u1ed9t Cung – N\u1eeda Cung – M\u1ed9t Cung – M\u1ed9t Cung – N\u1eeda Cung – […]

40 Shares
Read more in

Bạn có thể đạt điểm 12/15 trong lý thuyết âm nhạc cơ bản này – Câu đố đúng hay sai?

{“questions”:{“8ijvx”:{“id”:”8ijvx”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/bloghocpiano.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/khoa-sol.jpg”,”imageId”:”232783″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Kh\u00f3a c\u1ee7a \u00e2m nh\u1ea1c tr\u00ean h\u00ecnh l\u00e0 kh\u00f3a Fa?”,”desc”:”C\u00f3 ba lo\u1ea1i kh\u00f3a nh\u1ea1c d\u00f9ng trong h\u1ec7 th\u1ed1ng k\u00fd hi\u1ec7u nh\u1ea1c hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i: F (kh\u00f3a Fa), C (kh\u00f3a \u0110\u00f4) v\u00e0 G (kh\u00f3a Sol). V\u00e0 \u0111\u00e2y l\u00e0 k\u00fd hi\u1ec7u c\u1ee7a kh\u00f3a Sol.”,”hint”:””,”answers”:{“ffvk1”:{“id”:”ffvk1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0110\u00fang”},”jnnf3″:{“id”:”jnnf3″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sai”,”isCorrect”:”1″}}},”0v2m0″:{“id”:”0v2m0″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/bloghocpiano.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/not-do.jpg”,”imageId”:”232784″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”N\u1ed1t th\u1ea5p nh\u1ea5t tr\u00ean \u0111\u00e0n violin l\u00e0 n\u1ed1t C? “,”desc”:”D\u00e2y th\u1ee9 4: l\u00e0 d\u00e2y Sol (G) […]

115 Shares
Read more in

Chỉ khi bạn là một thiên tài âm nhạc cổ điển thực sự có thể đạt điểm 9/12 trong bài kiểm tra này

{“questions”:{“qcov8”:{“id”:”qcov8″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/bloghocpiano.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/nghe-si-violin.png”,”imageId”:”232704″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Ai sau \u0111\u00e2y KH\u00d4NG ph\u1ea3i l\u00e0 ngh\u1ec7 s\u0129 violin?”,”desc”:”Maria Jo\u00e3o Alexandre Barbosa Pires (ti\u1ebfng B\u1ed3 \u0110\u00e0o Nha: [m\u0250\u02c8\u027ei\u0250 w\u0250\u0303\u0169\u032f pi\u027e\u0268\u0283]; sinh ng\u00e0y 23 th\u00e1ng 7 n\u0103m 1944) l\u00e0 m\u1ed9t ngh\u1ec7 s\u0129 piano c\u1ed5 \u0111i\u1ec3n B\u1ed3 \u0110\u00e0o Nha-Th\u1ee5y S\u0129.”,”hint”:””,”answers”:{“wo54i”:{“id”:”wo54i”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Itzhack PerIman “},”gfg3d”:{“id”:”gfg3d”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Joshua Bell”},”wjb03″:{“id”:”wjb03″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sarah Chang “},”h8vxs”:{“id”:”h8vxs”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Maria Jo\u00e3o Peris”,”isCorrect”:”1″}}},”ptzzc”:{“id”:”ptzzc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:”bloghocpiano.com”,”image”:”https:\/\/bloghocpiano.com\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/tru-ring-cry.jpg”,”imageId”:”232705″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”TRUE OR FALSE: c\u00f3 b\u1ed1n v\u1edf opera trong Wagner\u2019s Ring Cycle.”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yb2ke”:{“id”:”yb2ke”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”\u0110\u00fang”,”isCorrect”:”1″},”z5fjm”:{“id”:”z5fjm”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Sai”}}},”vhq2s”:{“id”:”vhq2s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:”Js.Bach […]

161 Shares
Read more in