103 Shares

36 minor scales pdf download – các giọng thứ có dấu thăng, giáng (giọng thứ giai điệu + thứ giai điệu) gồm scales A natural minor, A harmonic minor, A melodic Minor cũng như D, G, C, F, Bb, Eb, Ab, C#, F#, B, E.Tôi là ai?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *