36 minor scales pdf download – Tổng hợp các giọng thứ có dấu thăng, giáng (giọng thứ giai điệu + thứ giai điệu)

36 minor scales pdf download – các giọng thứ có dấu thăng, giáng (giọng thứ giai điệu + thứ giai điệu) gồm scales A natural minor, A harmonic minor, A melodic Minor cũng như D, G, C, F, Bb, Eb, Ab, C#, F#, B, E.

Cập nhật chia sẻ bài viết mới nhất trên bloghocpiano.com!Tháng Hai 19, 2019 @ 10:02 sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *