Học hợp âm cơ bản

Chuyên mục Học hợp âm cơ bản – Chia sẻ các hợp âm cơ bản, cách học hợp âm cơ bản cho piano, các thể hợp âm cơ bản piano cho người mới bắt đầu.

Hợp âm La giáng 7 sus4 – Ab7sus4 – Ab7sus4 piano chord

Hợp âm La giáng 7 sus4 - hợp âm Ab7sus4 - Ab7sus4 piano chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng 7 sus 4: Bao gồm 4 nốt (La giáng – Rê giáng – Mi giáng - Sol...

Hợp âm La giáng dim 7 – Abdim7 – Ab dim 7 piano

Hợp âm La giáng dim 7 - hợp âm Abdim7 - Ab dim 7 piano là hợp âm thường được chơi trên đàn Piano và Organ keyboard. Abdim7 bao gồm 4 nốt (La Giáng – Si – Rê – Fa). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng...

Hợp âm La giáng thứ 7 giáng 5 – Abm7b5 – Abm7b5 piano chord

Hợp âm La giáng thứ 7 giáng 5 -  hợp âm Abm7b5 - Abm7b5 piano chord thường được chơi trên đàn Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 7 giáng 5 là một hợp âm gồm 4 nốt lần lượt là (La Giáng – Đô...

Hợp âm La giáng thứ 6 – Abm6 – Abm6 chord piano

Hợp âm La Giáng Thứ 6th – Abm6 – Ab minor sixth chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 6th  bao gồm 4 nốt (La giáng – Đô giáng kép – Mi giáng – Fa). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng Thứ 6th ....

Hợp âm La giáng 6 – Ab6 chord piano

Hợp âm La giáng 6 - Ab6 chord piano – Ab6 – Ab 6th Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng 6th là một hợp âm gồm 4 nốt (La Giáng -Đô  – Mi Giáng  – Fa ). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng 6th. Bạn có thể...

Hợp âm La giáng giảm – Ab(b5) chord – Ab Major Flat Five Piano Chord

Hợp âm La giáng giảm - Ab(b5) chord - hợp âm Ab Major Flat Five Piano Chord thường được chơi trên đàn phím Piano và organ keyboard. Ab(b5): Bao gồm 3 nốt (La Giáng – Đô – Rê). Dưới đây là hình ảnh hợp âm...

Hợp âm La giáng sus2 – Absus2 – Ab Suspended 2 Piano Chord

Hợp âm La giáng sus2 - Absus2 - hợp âm Ab Suspended 2 Piano Chord thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Absus2: Bao gồm 3 nốt (La giáng – Đô giáng giáng – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La...

Hợp âm La giáng sus – Absus4 – Ab sus4 chord piano

Hợp âm La Giáng sus – Absus4 – Ab sus4 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organkeyboard. Giải thích: Hợp âm Absus4: Bao gồm 3 nốt (La giáng – Rê giáng – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng sus4. Bạn có...

Hợp âm La giáng tăng 5 – Abaug – Ab Augmented Piano Chord

Hợp âm La giáng tăng 5 - hợp âm Abaug - Ab Augmented Piano Chord là hợp âm 3 nốt thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng tăng bao gồm 3 nốt (La giáng – Đô –...

Hợp âm La giáng dim – Abdim

Hợp âm La giáng dim - hợp âm Abdim – Ab dim chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Abdim: Bao gồm 3 nốt (La Giáng –  Si – Rê). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng giảm dim. Bạn có thể thấy...

Hợp âm La giáng trưởng 7 – AbMajor7 – Ab Major Seventh Piano Chord

Hợp âm La giáng trưởng 7 - hợp âm AbMajor7 - Ab Major Seventh Piano Chord, hợp âm Ab major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng Trưởng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La giáng – Đô – Mi giáng – Sol). Dưới đây...

Hợp âm la giáng thứ 7 – Abm7 – Ab Minor 7 piano chord

Hợp âm la giáng thứ 7 - Abm7 - hợp âm Ab Minor 7 piano chord - với Ab Minor Seventh Piano Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt...

Hợp âm la giáng 7 – Ab7 – Ab7 chord piano

Hợp âm la giáng 7 - hợp âm Ab7 - Ab7 chord piano, hợp âm Ab Dominant Seventh Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La Giáng – Đô – Mi giáng – Sol giáng ). Dưới...

Hợp âm La giáng thứ – Abm – Ab Minor chord

Hợp âm La giáng thứ - hợp âm Abm - Ab Minor chord(bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng thứ là một bộ ba gồm 3 nốt (La Giáng – Sa – Mi giáng). Dưới đây là hình...

Hợp âm La giáng trưởng – Ab Major Chord

Hợp âm La Giáng trưởng – Ab – Ab Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng trưởng là một bộ ba gồm 3 nốt (La giáng – Đô – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh...

Hợp âm La 7 sus4 – A7sus4 chord piano

Hợp âm La 7sus4 - A7sus4 chord piano là hợp âm 4 nốt, hợp âm A7sus4 thường được chơi trên đàn phím Piano và organ keyboard. A7sus4 bao gồm 4 nốt (La – Rê – Mi - Sol ). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La 7...

Hợp âm A dim 7 – Adim7 chord piano – A Diminished Seventh Piano Chord

Hợp âm A dim 7 - Adim7 chord piano - hợp âm A Diminished Seventh Piano Chord thường được chơi trên đàn phím piano và organ keyboard. Cấu tạo hợp âm A dim 7 Hợp âm Adim7 bao gồm 4 nốt (La – Đô – Mi giáng – Sol...

Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 – Am7b5 chord piano – A Minor 7 Flat 5 Piano Chord

Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 – Am7b5 chord piano – hợp âm A Minor 7 Flat 5 Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Cấu tạo hợp âm La thứ 7 giáng 5 Giải thích: Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 bao...

Hợp âm La thứ 6 – Am6 piano chord – Am6 chord notes – A minor sixth chord

Hợp âm La thứ 6 - Am6 piano chord - Am6 chord notes, với chia sẻ hợp âm Am6 – A minor sixth chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La thứ 6 - Am6 piano chord về cấu tạo Giải thích: Hợp...

Hợp âm La 6 – A6 piano chord – A6 chord notes – A6 chord

Hợp âm La 6 - A6 piano chord - A6 chord notes - A6 chord hợp âm A6 – A 6th chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La 6 - A6 piano chord về cấu tạo Giải thích: Hợp âm La 6th  bao...