Hợp âm La giáng sus – Absus4 – Ab sus4 chord piano

Hợp âm La Giáng sus – Absus4 – Ab sus4 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organkeyboard. Giải thích: Hợp âm Absus4: Bao gồm 3 nốt (La giáng – Rê giáng – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng sus4. Bạn có thể thấy 3 nốt (Ab – Db – Eb) của […]

Read More

Hợp âm La giáng tăng 5 – Abaug – Ab Augmented Piano Chord

Hợp âm La giáng tăng 5 – hợp âm Abaug – Ab Augmented Piano Chord là hợp âm 3 nốt thường được chơi trên đàn phím Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng tăng bao gồm 3 nốt (La giáng – Đô – Mi). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng […]

Read More

Hợp âm La giáng dim – Abdim

Hợp âm La giáng dim – hợp âm Abdim – Ab dim chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Abdim: Bao gồm 3 nốt (La Giáng –  Si – Rê). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La Giáng giảm dim. Bạn có thể thấy 3 nốt (Ab – B – D) của hợp âm Abdim được […]

Read More

Hợp âm La giáng trưởng 7 – AbMajor7 – Ab Major Seventh Piano Chord

Hợp âm La giáng trưởng 7 – hợp âm AbMajor7 – Ab Major Seventh Piano Chord, hợp âm Ab major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng Trưởng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La giáng – Đô – Mi giáng – Sol). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng Trưởng 7. Bạn có […]

Read More

Hợp âm la giáng thứ 7 – Abm7 – Ab Minor 7 piano chord

Hợp âm la giáng thứ 7 – Abm7 – hợp âm Ab Minor 7 piano chord – với Ab Minor Seventh Piano Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organ keyboard. Giải thích: Hợp âm La Giáng Thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La Giáng – Si  – Mi giáng – Sol). Dưới đây là hình […]

Read More

Hợp âm la giáng 7 – Ab7 – Ab7 chord piano

Hợp âm la giáng 7 – hợp âm Ab7 – Ab7 chord piano, hợp âm Ab Dominant Seventh Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (La Giáng – Đô – Mi giáng – Sol giáng ). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng 7. Bạn […]

Read More

Hợp âm La giáng thứ – Abm – Ab Minor chord

Hợp âm La giáng thứ – hợp âm Abm – Ab Minor chord(bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng thứ là một bộ ba gồm 3 nốt (La Giáng – Sa – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng thứ. Bạn có thể thấy 3 […]

Read More

Hợp âm La giáng trưởng – Ab Major Chord

Hợp âm La Giáng trưởng – Ab – Ab Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Giải thích: Hợp âm La Giáng trưởng là một bộ ba gồm 3 nốt (La giáng – Đô – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm La Giáng trưởng. Bạn có thể thấy 3 nốt […]

Read More

Hợp âm La 7 sus4 – A7sus4 chord piano

Hợp âm La 7sus4 – A7sus4 chord piano là hợp âm 4 nốt, hợp âm A7sus4 thường được chơi trên đàn phím Piano và organ keyboard. A7sus4 bao gồm 4 nốt (La – Rê – Mi – Sol ). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La 7 sus4. Bạn có thể thấy 4 nốt (A – D – […]

Read More

Hợp âm A dim 7 – Adim7 chord piano – A Diminished Seventh Piano Chord

Hợp âm A dim 7 – Adim7 chord piano – hợp âm A Diminished Seventh Piano Chord thường được chơi trên đàn phím piano và organ keyboard. Cấu tạo hợp âm A dim 7 Hợp âm Adim7 bao gồm 4 nốt (La – Đô – Mi giáng – Sol giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La giảm dim7. Bạn […]

Read More

Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 – Am7b5 chord piano – A Minor 7 Flat 5 Piano Chord

Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 – Am7b5 chord piano – hợp âm A Minor 7 Flat 5 Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Cấu tạo hợp âm La thứ 7 giáng 5 Giải thích: Hợp âm La Thứ 7 giáng 5 bao gồm 4 nốt (La – Đô – Mi giáng – Sol). […]

Read More

Hợp âm La thứ 6 – Am6 piano chord – Am6 chord notes – A minor sixth chord

Hợp âm La thứ 6 – Am6 piano chord – Am6 chord notes, với chia sẻ hợp âm Am6 – A minor sixth chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La thứ 6 – Am6 piano chord về cấu tạo Giải thích: Hợp âm La Thứ 6th  bao gồm 4 nốt (La – Đô – Mi – […]

Read More

Hợp âm La 6 – A6 piano chord – A6 chord notes – A6 chord

Hợp âm La 6 – A6 piano chord – A6 chord notes – A6 chord hợp âm A6 – A 6th chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La 6 – A6 piano chord về cấu tạo Giải thích: Hợp âm La 6th  bao gồm 4 nốt (La – Đô thăng – Mi – Fa thăng). […]

Read More

Hợp âm La trưởng giảm 5 – A-5 chord piano – A flat 5 chord piano

Hợp âm La trưởng giảm 5 – A-5 chord piano – A flat 5 chord piano là hợp âm 4 nốt, hợp âm A Major Flat Five Piano Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm A flat 5 chord piano về cấu tạo Giải thích: […]

Read More

Hợp âm La sus2 – Asus2 chord piano – La sus2 piano

Hợp âm La sus2 – Asus2 chord piano – La sus2 piano, hợp âm La sus2 chord thường được chơi trên đàn phím Piano và organ keyboard. Hợp âm La sus2 – Asus2 chord piano về cấu tạo Asus2: Bao gồm 3 nốt (La – Si – Mi). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La treo […]

Read More

Hợp âm La sus4 – Asus4 chord piano – A sus4 chord

Hợp âm La sus4 – Asus4 chord piano – A sus4 chord hợp âm Asus4 – A sus4 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La sus4 – Asus4 chord piano về cấu tạo Asus4: Bao gồm 3 nốt (La – Rê – Mi). Dưới đây là hình ảnh hợp âm La sus4. Bạn có […]

Read More

Hợp âm La trưởng tăng 5 – A+ chord piano – A augmented chord – A augmented triad

Hợp âm La trưởng tăng 5 – A+ chord piano – A augmented chord – A augmented triad đều là tên gọi của hợp âm La trưởng tăng 5, hợp âm A+ – A aug chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La trưởng tăng 5 – A+ chord piano về cấu tạo […]

Read More

Hợp âm La dim – Adim chord piano – Adim chord notes – Chord Adim piano

Hợp âm La dim – Adim chord piano – Adim chord notes – Chord Adim piano, hợp âm Adim -A dim chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La dim – Adim chord piano về cấu tạo Adim: Bao gồm 3 nốt (La – Đô – Mi giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm […]

Read More