Hợp âm La trưởng 7 – Amaj7 – A major 7 chord piano – A major 7th chord

Hợp âm La trưởng 7 – Amaj7 – A major 7 chord piano – A major 7th chord, hợp âm Amaj7 – A major seventh được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La trưởng 7 – Amaj7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm La Trưởng 7  bao gồm 4 nốt (La – Đô thăng – Mi – Sol thăng). […]

Read More

Hợp âm La trưởng piano – A major – A major chord piano – A major chord notes

Hợp âm la trưởng piano – A major – A major chord piano – A major chord notes, hợp âm A major – A Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm La trưởng piano – A major chord về cấu tạo Giải thích: Hợp âm […]

Read More

Hợp âm sol giáng 7sus4 – Gb7sus4 – Gb7sus4 chord

Hợp âm sol giáng 7sus4 – Gb7sus4 – Gb7sus4 chor, hợp âm Gb7sus4 – Gb Dominant Seventh Suspended Fourth Piano Chord là hợp âm 4 nốt thường được chơi trên đàn phím piano và Organ keyboard. Hợp âm sol giáng 7sus4 – Gb7sus4 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng 7sus4 là một hợp […]

Read More

Hợp âm sol giáng thứ 7 giáng 5 – Gbm7b5 – Gbm7b5 piano chord

Hợp âm sol giáng thứ 7 giáng 5 – Gbm7b5 – Gbm7b5 piano chord, hợp âm Gbm7b5 – Gb Minor 7 Flat 5 Piano Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng thứ 7 giáng 5 – Gbm7b5 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng Thứ 7 giáng 5 là […]

Read More

Hợp âm sol giáng trưởng 6 – Gb6 – Gb6 chord – Gb6 piano chord

Hợp âm sol giáng trưởng 6 – Gb6 – hợp âm Gb6 chord – Gb6 piano chord, hợp âm Gb6 – Gb 6th Chord là hợp âm 4 nốt thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng trưởng 6 – Gb6 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng 6th là một hợp âm […]

Read More

Hợp âm Sol giáng thứ 6 – Gbm6 – Gbm6 piano – Gbm6 chord

Hợp âm Sol giáng thứ 6 – Gbm6 – Gbm6 piano – Gbm6 chord, hợp âm Gbm6 – Gb minor sixth chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng thứ 6 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng Thứ 6th  bao gồm 4 nốt (Sol giáng – Si giáng kép – Rê giáng – Mi giáng). […]

Read More

Hợp âm sol giáng trưởng giảm 5 – Gb Major Flat Five Piano Chord

Hợp âm sol giáng trưởng giảm 5 – Gb Major Flat Five Piano Chord, hợp âm sol giáng giảm 5 hay Gb-5 chord piano notes là hợp âm 3 nốt thường đánh trên piano và organ keyboard. Hợp âm sol giáng trưởng giảm 5 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng trưởng 7 […]

Read More

Hợp âm Sol giáng sus4 – Gb sus4

Hợp âm Sol giáng sus4 – Gb sus4, hợp âm Gbsus4 – Gb sus4 chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm Sol giáng sus4 – Gb sus4 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng treo có loại Gbsus4: Bao gồm 3 nốt (Sol giáng – Si – Rê giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm Sol Giáng Treo […]

Read More

Hợp âm sol giáng sus2 – Gbsus2

Hợp âm sol giáng sus2 – Gbsus2, hợp âm Gbsus – Gb sus chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng sus2 – Gbsus2 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng treo có loại Gbsus2: Bao gồm 3 nốt (Sol giáng – La giáng – Rê giáng). Dưới đây là hình ảnh hợp âm Sol Giáng Treo […]

Read More

Hợp âm sol giáng trưởng tăng 5 – Gb augmented triad – Gb aug piano chord

Hợp âm sol giáng trưởng tăng 5 – Gb augmented triad – Gb aug piano chord, tìm hiểu hợp âm Gb#5 – Gb aug chords được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng trưởng tăng 5 về cấu tạo Gb+5 chord: Bao gồm 3 nốt (Sol Giáng –  Bi giáng – Rê). Dưới […]

Read More

Hợp âm sol giáng dim – Gb dim piano – Gb dim chord

Hợp âm sol giáng dim – Gb dim piano – Gb dim chord, hợp âm Gbdim – Gb dim chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng dim – Gb dim piano về cấu tạo Gbdim: Bao gồm 3 nốt (Sol Giáng –  Si giáng kép – Rê giáng kép ). […]

Read More

Hợp âm sol giáng dim7 – Gbdim7 – Gbdim7 piano chord

Hợp âm sol giáng dim7 – Gbdim7 – Gbdim7 piano chord, hợp âm Gbdim7 là hợp âm 4 nốt – Gb dim7 chords thường được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng dim7 – Gbdim7 về cấu tạo Gbdim7 bao gồm 4 nốt (Sol Giáng – Si giáng kép – Rê giáng kép – Fa […]

Read More

Hợp âm sol giáng trưởng 7 – Gb major 7 – Gb maj 7 chord – Gb major 7 piano chord

Hợp âm sol giáng trưởng 7 – Gb major 7 – Gb maj 7 chord – Gb major 7 piano chord, hợp âm Gbmaj7 – Gb major seventh chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng trưởng 7 – Gb major 7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng Trưởng 7 là một […]

Read More

Hợp âm sol giáng thứ 7 – Gbm7 – Gbm7 piano chord

Hợp âm sol giáng thứ 7 – Gbm7 – Gbm7 piano chord, hợp âm Gbm7 – Gb Minor Seventh Chord được chơi trên bàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng thứ 7 – Gbm7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng thứ 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Sol Giáng – Si giáng kép  – […]

Read More

Hợp âm sol giáng 7 – Gb7 – Gb7 piano chord – Acorde gb7 piano

Hợp âm sol giáng 7 – hợp âm Gb7 – Gb7 piano chord – Acorde gb7 piano, hợp âm Gb7 – Gb Dominant Seventh Chord thường được chơi trên đàn phím đàn Piano. Hợp âm sol giáng 7 – Gb7 về cấu tạo Giải thích: Hợp âm Sol Giáng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Sol […]

Read More