Nhạc Phật Giáo

Lạy Phật Quan ÂmSheet

Đạo tràng tịnh độ

Diệu Pháp Liên Hoa

Chắp tay niệm Phật

Con qui y Tam Bảo

Mẹ từ biSheet

Nhành dương cứu khổ

Đức Phật từ bi

Lạy mẹ Quan Âm

Niềm an vui

Phận xa cha mẹ

Con xin sám hối

Mùa hè an lạc

Duyên dáng áo lam

Ươm mầm